… I CENT TAMBÉ

De l’1 al 30 de setembre de 1967
13/09/1967 – TEATRE ZORRILLA. Presentació del gran espectacle CANTE 67, amb l’estrella de la copla espanyola, ANTONIO MOLINA.
Com podeu veure l’activitat d’aquell setembre, només hem trobat l’actuació del cantant andalús com únic acte escènic del mes.

… I CENT TAMBÉ

Els números 818, 819 I 820 de la revista Gent Nova, corresponents al mes d’agost de 1917. No dediquen cap ratlla als actes escènics que presumiblement van tenir lloc. Les notícies sobre la mort del president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba, vagues i la política en si van, ocupar les pàgines de la revista badalonina. La Festa Major de l’agost es va suspendre i es va celebrar els dies 7, 8 i 9 de setembre. En els números successius apareix la subscripció “Aquest número ha sigut revisat per la censura militar”

Gent Nova Núm. 821. 7 de setembre de 1917
FUNCIÓ BENÉFICA.
—El dijous vinent en el Picarol tindrá lloc un benefici per l’Ateneu Obrer en el que’s representará el drama castellá El Gran Galeoto per l’eminent artista fill d’aquesta ciutat, Enric Borrás.
El programa de la Festa major, no reflexa cap acte escènic, només es van programar balls a l’envelat i altres espais, concerts a càrrec de les orquestres dels balls i serenates.

Gent Nova Núm. 823. 21 de setembre de 1917
En honor d’autors teatrals badalonins
Sr. Director del Setmanari “GENT NOVA”
Present
En nom de la Comissió Organitzadora del Homenatge als autors teatrals badalonins Ii prego es serveixi ordenar la publicació de les adjuntes quartilles en el periódic que tan acertadament dirigeix, per quin favor li quedará agraidíssima aquesta i particularment aquest el S. S. Q. li E. L. M.
Manel Joan Casals.—Secretari

Ciutat, 19-9-1917.
Convit
Ciutadans:
La Comissió Organitzadora del Homenatge als Autors Teatrals Badalonins, vos convida a que sumeu el vostre preuat concurs al Cultural Acte, ja que al honorar als fills benemérits d’aquesta ciutat vos honoreu a vosaltres mateixos.
La missió que té encomanada aquesta Comissió, és la de rendir un tribut de carinyosa recordarlo envers els que dedicaren una part de la seva joventut al conreu de les lletres catalanes, dintre la nostra ciutat, donant vida a una de les més importants modalitats de la cultura ciutadana com es el cultiu del Teatre. I al ensems la de divulgar les obres teatrals que ells ens donaren, filies de la seva voluntat i del séu ingeni. Empró com que, en tent la comissió que no sois se fa obra cultural lloant i enaltint les virtuts i els mérits deis qui ens han precedit en la vida, sinó que creu que té la doble missió de honorar als uns, al ensems que la d’estimular als altres a seguir la obra començada per els primers. Volguent doncs que la seva missió assoleixi aquest doble fí concreta la seva tasca en les següents conclusions.
Organtitzar una tarda de Funcions Teatrals, totes elles d’Autors Badalonins. A tal fí es procurará el concurs dels elements que es creguin indispensables per a el mellor logro del fí que es proposa conseguir.
2•a Una vegada acabada la tanda de funcions i logrant-se un resultat satisfactori, si queda algún remanent se invertirá aquest en la organització de un concurs de Obres Teatrals de Autors Badalonins contemporanis, concedint-se un o varis premis, segons la importancia de la qüantitat disponible per a tal obgecte.
Aquesta es la missió que es proposa complir la Comissió Organitzadora, i per a el seu mellor lo gro demana la adhesió de la Premsa, Colectivitats i particulars aimants de la cultura.
Per a sufragar els gastos del homenatge, desde aquest moment queda oberta una Suscripció Popular Voluntaria.
Ciutat, Setembre de 1917
Per la Comissió Organitzadora, Manel Joan Casals.—(Secretari).

Gent Nova Núm. 824 27 de setembre de 1917
TEATRE CATALÁ.
—El dissabte prop-passat, en el Teatre Novetats de Barcelona, inaugurá la temporada de teatre catalá la companyía dirigida pel nostre compatrici, l’eminent actor, N’Enríc Borrás.
Avui obra ses portes el Teatre Romea de la veina capital, on actuará una companyía catalana, baix la direcció artística del genial i popular autor N’Ignasi Iglesias i !’escénica de l’intelligent actor N’Enric Gimenez.
Ambdugus empreses disposen d’un bon quadros de companyía i anuncíen l’estrena de gran numero d’obres dels millors autors dramátics i cómics de Catalunya. Es d’esperar que’l públic barceloní sabrá correspondre a l’esforç d’aquestes empreses en pró del nostre Teatre Nacional.

Recopilat de Gent Nova per Jaume Arqué