FA CINQUANTA ANYS … I CENT TAMBÉ

05/11/1967.-MUSEU MUNICIPAL. Tarda de diumenge i concert al Museu amb l’actuació de Maria Carme Cubells, Florencio Calpe i Josep Comas, interpretant varis fragments de BOHEMIOS.

  ORFEÓ BADALONÍ.(COR DE MARINA) Acte en memòria d’Enric Borràs amb la representació de TERRA BAIXA, amb l’actuació de Maria Matilde Almendros com a Marta, amb parlaments al fi de la representació a càrrec del fill d’Enric Borràs, Mario Cabré, Joaquim Grífol i el tinent alcalde de Cultura.

 12/11/1967.-CÍRCOL CATÒLIC. Va tardar, però va arribar l’inicií de la temporada de l’elenc de la veterana entitat i amb direcció d’Antoni Martínez i Josep Maria Alarcón de protagonista, es va representar LA CIUDAD NO ES PARA MI.

  JOVENTUT CARMELITANA. Va iniciar-se el grup escènica de la Joventut Carmelitana amb la posada en escena de l’obra NO ES MAI TARD SI S’ARRIBA D’HORA, amb direcció de Jaume Sancho.

  MUSEU MUNICIPAL. Conferència a càrrec de Jaume Torrents, director  de programes de Radio Barcelona i actuació del tenor Gaietà Renom.

 19/11/1967 – CENTRE P. SANT JOSEP. Altra vegada la FIRA D’INFANTS, va emplenar l’aforament de la sala del Centre, aquesta vegada l’espectacle portava per títol DIVERTIMENT-2.

  MUSEU MUNICIPAL. Actuació del Cos de Dansa de dels Ballets de Catalunya, amb direcció de Josep Vila i Ana Baguña.

 22/11/1967 – MUSEU MUNICIPAL. Concert en honor a Santa Cecília, a càrrec de les arpistes Rosa Balcells i Maria Lluísa Ibañez, amb direcció del mestre Pich Santasusana.

 26/11/1967 – ORFEÓ BADALONÍ (COR DE MARINA). La divertida comèdia UN MARIT PER LA MEVA DONA de Camps i Pinós, va ser representada per l’elenc del Orfeó, amb direcció de Joaquim Grífol.

 CENTRE P. SANT JOSEP. Amb Josep Viñallonga al front de l’elenc del Centre, es va representar CAMARADA CUPIDO, de Xavier Regás.

  MUSEU MUNICIPAL. Vetllada dedicada a l’opereta amb l’actuació de Maria Pilar Segura i Ricard Mayral acompanyats al piano per Jaume Francisco Puig.

 29/11/1967 – MUSEU MUNICIPAL. Organitzat per l’Orquestra de Cambra de Badalona, concert a càrrec de la soprano Montserrat Aparici, acompanyada al piano pel mestre Vallribera.

 

 … I CENT TAMBÉ

 Gent Nova   Núm. 829     3 de noviembre de 1917

Societat Choral “La Badalonense”

Dels actes que amb motiu de l’inauguració del sumptuós edifici que aquesta entitat ha aixecat en el carrer Reial, ne servarem grat record tots els que varen tenir la sort d’assistir-hi.

El fet de que una entitat que té establert ja una secció de socors mutuus en cas d’enfermetat, des de casi la seva fundació, que está composta exclusivament pot dir-se d’obrers, hagi lograt amb la seva laboriositat tenir local propi, i magnífic en tots conceptes, té ja per si sol una importancia grandiosa i és mereixedora de l’admiració de tots els badalonins. Ademes en els actes de la inauguració oficial se veía en el rostre deis assistents pertanyents a l’entitat, aquella satisfacció que s’experimenta al veure tan magníficament realitzat tot alió que sois habíen sigut progectes a fer per les diferentes juntes Directíves que últimament s’ han anat succeint en aquella casa. Tot plegat feuan el que escriu aquestes ratlles una bella impresió i un goig inmens a la vegada, al veure la confraternització deis seus components, els quals d’una manera tant gran cumplíen aquells sagrats lemes de Virtut i Amor que ensenyá als seus deixebles aquell home bó i excels artista, l’immortal Josep A. Clavé.

Nostra més entusiasta enhorabona a la Societat Choral La Badalonense amb motiu de l’inaugu ració oficial del seu nou hostatje. Siguin aquestes ratlles l’expressió més profonda que sentim per ella que ha sapigut aixecar-se una casa on han de trobar-hi els seus associats un lloc familiar per a les seves expansions artistiques, recreatives i de foment de la mutualitat.

Está situat l’edifici en un deis llocs més céntrics de nostra ciutat. Es molt espaiós, tenint grandioses les sales de café i d’actes, on s’hi ha instal’Iat un bonic escenari.

Les dependencies estant molt ben disposades; no s’hi ha descuidat rés. En conjunt és sens dubte el mellor edifici que societat badalonina tingui en l’actualitat, tant per lo gran com per comoditats i cops de vista, que’s magnific i artístic. Les obres han estat dirigides per l’interligent arquitecte En Joan Amigó i Barriga.

En la vetlla del dissabte prop-passat en l’espaiosa sala d’actes, plena ja de molt avans de començar, va celebrar-s`hi l’anunciada festa literari musical, en la que varen pendre-hi part ade mes del chor de l’entitat i altres, i una nodrida orquestra, executant hermoses composicions, En Carpio, i també En Forcadell, Viñas, Abadal, Ventura, Balaguer i Escrihuela dels demés chors badalonins que s’associaren amb entussiasme a la festa que celebraba la seva entitat germana. Se llegiren treballs obtenint els Ilegidors molts aplaudiments.

Assistí a la festa una representació del Ajuntament composta del Alcalde senyor Casas, i els regidors senyors San Martin i Sió: el senyor Samsó, soci honorani de l’entitat i altres que varen pendre seient en lloc preferent del escenari.

Parlaren durant la festa el president i el secretari de «La Badalonense”, En josep Giró, l’infati gable propagador de l’obra den Clavé senyor Samsó i el senyor San Martin. Tots foren aplaudidissims, sortint la concorrencia altament complascuda de la vetllada.

Al endemá tingué lloc un dinar d’honor, al que assistiren tots els socis, i varis invitats, entrels que recordem l’Ajuntament, societats chorals badalonines i alguna de fóra, i la premsa. Durant I’ápat, servit molt bé per el Bar «Moderno» i que transcorregué amb la major alegría deis concurrents an aquest acte de confraternització, versant les converses sobre la trascendencia de l’obra realitzada.

Al destapar-se el xampany parla en primer lloc En Sió per «La Badalonense» expressant la satisfacció amb que celebraven aquell acte i fent vots per a que els progectes a realitzar encara, tinguin l’éxit obtingut al proporcionar-se un local propi. Oferí el concurs a les demés entitats chorals badalonines, i al poble de Badalona, exposant que una de les idees que’s va a implantar és el de la pensió a la Vellesa, que entra de pié amb les aspiracions i el contingut social de l’entitat.

En Ribó i En Samsó, el primer per l’«Alba» i el segon en nom deis demés chors badalonins, expresaren la seva admiració i aceptaren de bon grat aquest concurs que sels brinda.

Un representant de «El Panadés» de Vilafranca del Panadés, parla també amb termes semblants felicitant al ensemps a «La Badalonense» que tan bé segueix les ensenyances del Mestre Clavé.

En Josep Giró feu ben patent la simpatía que sent pels chors de Clavé recomenant que segueixin l’honrada fita quels ha portat a la realització del progecte somniat.

En Marc Giró, parla en nom de la premsa local, glosant en magnífics conceptes l’obra de cul tura i de carácter social que en el nostre poble realitzen amb tan d’amor els chors creats per l’inmortal Clavé, fent esment del hermós coronament que an aquella obra hi ha posat amb el seu esforc «La Badalonense», expressant que sempre la premsa estará al costat d’ella per a la realització dels seus ideals i de les seves aspiracions.

El senyor Samsó, que parla després posa de manifest els deutes de gratitut que té amb els chors de Badalona, a quina grandiosa finalitat sent els majors entussiasmes. Felicita també a «La Badalonense» duna manera ben expressiva i coral.

Finalment l’Alcalde senyor Casas se congratula del acte que se celebrava, prova de la vitalitat del poble badaloní. Glosa també l’obra creada per En Clavé i recomaná als chors badalonins seguis sense torcer aquelles ensenyances.

Tots els oradors foren aplaudidíssims, acabant l’Acte entre mig del major entusiasme.

A la tarda del diumenge se celebra un ball de societat que va veure’s molt concorregut.

Acabem aquestes ratlles agraint sincerament les atencions tingudes per la premsa per part de l’entitat organitzadora.

Gent Nova  Núm. 833   1 de desembre de 1917

DIADA NACIONALISTA.

— Organitzada per el Centre Nacionalista Radical i Unió Regionalista de Mataró, amb la cooperació d’importants elements culturals de dita població, demá ha de celebrar s’hi una «Diada Nacionalista”. Pel mati se cellebrará un gran mitin, en el quin hi pendrán part oradors perteixents a tots els matiços del Nacionalisme Catalá, després del qual tindrá lloc un banquet en el Centre de Dependents del Comerc. Per la tarda la companyia de l’aplauda actor En Jaume Borrás donará en el Teatre Clavé una representacíó de “La Dida”, d’en Frederic Soler i “Mestre Oleguer”, d’en Guimerà com homenatge al nostre Teatre Nacional.

Recopilat de Gent Nova per Jaume Arqué i Ferrer