…I CENT TAMBÉ.

De l’1 al 31 de juliol de 1967

 Per molt que hem buscat en els arxius que estan a la nostra mà, no hem trobat cap acte escènic programat el juliol de 1967, semblava que tant l’Ajuntament com entitats, reservaven les seves forces pel mes d’agost.

 Gent Nova  Núm. 815.  14 de juliol de 1917

 ESTRENA.

—El vinent dissabte dia 21, tindrá lloc en la Sala Picarol d’aquesta ciutat, l’estrena de la comedia en un acte i sis cuadros Una tía rica, original de nostre amic i company en la prensa conegut amb el pseudonim de «Máxim.

Sabem que ademes del popular Tramontana hi pendrán part valiosos elements d’aquesta ciutat, entre ells els Srs. Mateu i Dalmau de la Companyía Terradas Casas, la Srta. Saumell i la cançonetista senyoreta Padilla.

 Gent Nova   Núm. 816.  21 de juliol de 1917

FESTA ESCOLAR.

— Els alumnes del Jardi d’Infants, de l’Escola que dirigeixen les senyoretes Ba rés, celebrarán, demá, a les deu del matí, en la sala d’actes del Centre Badaloní, una bonica festa baix el següent programa:

Proleg, poesía per la nena Teodora Estil’Iés. —Cançonetes de Caramelles.—Ofrena del producte de les caramelles a nens pobres.—Marxes Rítmiques, pels petits.—idem. ídem., pels grans. —Plany de Pasqua; La mort de l’aucell, lletra d’Apeles Mestres.—Un conjunt de corda interpretará: Pantomima d’Alceste, Gluck; Minuet, Mozart.—El Cirerer, cançó amb gestes, Llongueras. —Dança.—Himne Escolar.

El nostre company En Marc Giró Ros, Ilegirá unes cuartelles glosant el significat de la festa.

La part musical anirá a cárrec deis artistes:— Modesta Giró de Calmet (pianista), Enric Roig, Joan Aymeric, Joan Mas, Bonaventura Barceló, Martí Dalmau (violinistes); Teresa Viñas, Caries Amat (violoncellistes); Francesc Ribó (contrabaixista) i els nens Manuel Giró, Joaquim Martí i Horaci Sampere.

De Teatre

El dissabte prop-passat, varem assistir a l’estrena de l’obra teatral UNA TÍA RICA, original del jove periodista, que firma «Máxim,.

Tothom que conegui l’autor, es doldrá de que hagi esmerçat el temps escribint una obra com Una tía rica, essent aixís que té facultats per a construir una producció, si es vol discreta, peró artística.

L’obra estrenada, que tingué no obstant la virtut d’agradar al grós públic, adoleix de defectes, un d’ells el d’esser Ilarga i pesada, sense cap necessitat, puix que, a nostre entendre, escursant determinades escenes i suprimint-ne d’altres l’obra hi guanyaría. Pel contrari hi ha un quadro i algunes de les escenes que son ben construides i dialogades.

La producció, que resulta ésser apropósit per a representar-se en el teatre on s’estrená, té carácter vodevillesc. I el vodevill ha d’esser molt ben escrit i executat, per a que no se surtí deis límits artístics del genere; per aixó les escenes vodevillesques d‘Una tía rica resulten molt descarnades.

L’execusió passable en general, i respecte a actors determinats, debem observar-los-hl que és de molt mal gust burlar-se del públic, Acabarem aquestes ratIles permetent-nos aconsellar a l’autor, per a que si es decideix a escriurer alguna altra producció, no segueixi motllos semblants áls de Una tía rica; puix com ja deiem abans, Ii reconeixem condicions per a produir una obra més literaria i més teatral que l’esmentada.

Gent Nova  Núm. 817   28 de juliol de 1917

Festa escolar

Bella i simpática festa, la que’s celebrá, pels alumnes del «Jardí d’Infants,, en el local del Centre Badaloní, el diumenge prop-passat. D’ella ne guardarán un grat record tots els que tingueren la joia d’assistir-hi, sobretot no sapiguent si tornarán a poder admirar-ne una de semblant;_puix l’Escola que ha format aquest aplec d’infants, ha tancat ses portes, per esser traslladada a un’altre po blació.

Tots els números del programa delectaren a la distingida concurrencia que hi assistí, peró d’aquets foren molt especialment celebrades, les marxes rítmiques, les cançons amb gestes El cirerer i la Dança, i la cançó, Iletra de l’Apeles Mestres, La mort de l’aucell. En totes elles els infants donaren mostres de son fervor a l’art i de estar subgectes a una dolça i artística disciplina; per lo que felicitem a les profesores, que amb tanta cura han sapigut i lograt educar l’esperit deis seus alumnes, inculcant-los-hi l’amor a la natura i a la bellesa.

Un conjunt de corda dirigit per l’excellent violinista N’Ende Roig, amenitzá l’acte interpretant, excelentment, la pantomina d’Alceste de Gluck i un Minuet, de Mozart, essent molt aplaudits.

Acabá l’artistic i simpatic acte, amb un bell parlament de l’amic i company en la premsa, En Marc Giró Ros, glosant la culta acció de les Escoles-Jardí d’Infants.