Més …i cent també

Revista Aubada.  Núm. 3.   5 de gener de 1918

Círcol Catòlic.

Aquesta entitat celebrà el passat dimarts, diada de Cap d’any la poética i simpática festa de l’Arbre de Nada. Dita festa fou celebrada en el saló-café de l’esmentada entitat recenment embellit. A l’entorn del nadalenc Arbre i dels seus abundosos fruits, s’acobla una distingida i nombrosa concurrencia. Avans del repart d’objectes de l’Arbre, es celebrà una selectasessió literaris-musical, integrada per varies composicions de temes nadalenqs llegides pels joves Serra, Vilaró, Valls, Gol i Bombau, essent interpretada la part musical per la Srta. Colometa Casals i el Mtre. Sr. Valls. La Srta. Casals cantá d’una manera exquisita les cançonetes “Vora voreta la mar” i “Pregaria a la Verge”, essent aquesta última sorollosament aplaudida, per sa dicció pulcrèrrima. Quatre mots explicatius de la festa, foren dits per President del Círcol Sr. Nadal, posant terme a la vetllada, un breu i el-loquent discurs del Dr. Briàs, qui junt amb varis sacerdots i Junta del Círcol, presidiren tan xamosa festa.
La festa de Reis anunciada per a demà ha sigut aplaçada al provinent diumenge dia 13, a les tres de la tarda, essent especialmente dedicada als fills dels socis els quals deuran proveir-se de la consegüent contrassenya.

Concert.

En l’elegant saló teatre del Centre Regionalista tingué lloc el prop passat dimarts un escullit concert a càrrec de l’Orfeó de Dans, baix la direcció del Mtre. Llorenç Carbonell.

Integraven el programa composicions populars catalanes de les més conegudes, que foren interpretades discretament per la massa choral –per cert bastant nombrosa – que composa l’Orfeó.

La nota de major interés del programa, la constituí la composició original de l’Antoni Botey que obtingué un merescut succés.

Clogué el concert el cant dels “Segadors” que escoltà a peu dret i apaludí amb entussiasme la concorrencia distingida que omplía per complert el teatre.

 

Revista Aubada   Núm. 5.   19 de gener de 1918

En tota la revista no es va publicar cap noticia respecta a les arts escèniques, però a la pàgina 6, es pot veure un anuncia que diu així.  CIRCOL CATOLIC –  Demà diumenge – a dos quarts de quatre de la tarda – ¡Aconteixement artístic teatral! – L’obra pastoril tan desitjada: – LA ROSA DE JERICÓ – Quintet musical – Presentació Espléndida – Iluminació eléctrica.

 Revista Aubada  Núm. 6    26 de gener de 1918

Círcol Catòlic.

Després de forçós aplaçament de les funcions pastorils degut a la falta de llum, el Quadre Dramàtic d’aquesta Entitat, posà en escena el passat diumenge l’obra nadalenca “La Rosa de Jericó”. La presentació escènica de la mateixa fou immillorable, especialment els quadres: “La Revolta”, “Anunciació”, “El Casal de Naim” i “Naixement”, donant-hi relleu extraordinari la brillant il-luminació elèctrica que permeté realitzar admirables combinacions de llum, que esperem encara veure a major escala una vegada acabada en definitiu l’instal-lació.

L’execució fou justíssima, sobresortint els senyors Faura, Bombau, Gol J., Fornaguera, Gol M., Xicart, Costa, Ubach, Campmany i el nen Sanmiquel F.  Cal donar una coral enhorabona per l’acert en son respectiu comès de direcció artística i musicalals Srs. Fornaguera i Mtre. Valls.

La concurrencia nombrosa i selecta, vejent-se en la sala, explendidament enllumenada, la major part  de les nombroses families que asiduament concorren als espectacles de dita Entitat.

Donat l’èxit obtingut en la primera representació de l’esmentada obra “La Rosa de Jericó” i essent moltes les families desirjoses de poguer fruir-la, tindrà lloc una segona representació el dia 2 de febrer, diada de la Candelera.

 

Recopilat de la Revista Aubada per Jaume Arqué